Buffalo Lake

Diní isìna dìsày-là.

Ùwat'iyi doò ìsina tɫìk'àzá xaní nàzidí yiʔín-là.

Ùwat'iyi yidìsón-là.

Yizìsyí-là.

Wúnìt'ósì tsidìsti-gù nàyìnístín-là.

Ùwat'iyi náyìsʔòɫ-là.

Yimì ìts'ògùt'ódzi ínídza tú mimìt'ó gúts'í ìts'ògùmot-là.

Ùwat'iyi guk'á yiyiníɫ-là.

Xanìdá isìna diní diná ii náts'idìstɫ'ó-là.

Tú guká yìnón-là.

Túchu gwájàg-là.

Ùwat'iyi gúts'í Xanídik'àsidó-di gusch'ínìsh guʔágujàg.